Vårby Bryggeri

Under våren 2013 utförde jag en dokumentation av Vårby bryggeri tillsammans med Stock-holms Läns Museum. Uppdraget kom från Länsstyrelsen i Stockholms län som ville ha doku-mentationen utförd eftersom bryggeriets nuvarande ägare, Spendrups Bryggeri AB, under å-ret skulle lägga ner bryggeriet i Vårby och flytta verksamheten till andra orter i landet.

Jag och en kollega utförde dokumentationen av tillverkningsprocessen och den tekniska ut-rustningen medan länsmuseet stod för dokumentationen av själva byggnaderna.

Vårby gård var ett gods och säteri som från medeltiden och fram till mittten av 1970-talet låg strax norr om Vårby bryggeris nuvarande anläggning. På platsen fanns en källa och år 1707 bildades Vårby hälsobrunn som var i drift i ca 40 år. Vid källan uppfördes år 1708 ett brunnshus och ett badhus. Brunnshuset finns kvar än idag men dess yttre utformning kom till på 1860-talet. På 1930-talet övertog Stockholms stad Vårby gård. Vårby gårds huvudbyggnad förstördes i en brand 1975.

1932 började källan återigen utnyttjas när en mineralvattenfabrik anlades på platsen av Vår-by gårds dåvarande ägare, ingenjören C Harry Winberg. Fabriken invigdes 1933. 1936 bilda-des Wårby Hälsobrunn AB. Här tillverkades bordsvatten, vichy- och sodavatten, socker-dricka, jul- och påskmust. År 1942 såldes fabriken till Konsumtionsföreningen Stockholm.

I början av 1950-talet började fabriken, trots många om- och tillbyggnader, bli för trång och en ny fabriksanläggning började uppföras på nuvarande plats i slutet av 1950-talet. Brygge-riet var vid invigningen det första helt nybyggda ölbryggeriet i Sverige sedan 1880-talet. Äganderätten övergick till Kooperativa förbundet (KF). Namnet Wårby Hälsobrunn AB ändra-des till Wårby Bryggerier AB för att sedan ändras till Wårby Källa. År 1989 köptes anlägg-ningen av Spendrups Bryggeri AB och heter idag Vårby bryggeri.

Den gamla fabriken stod kvar fram till början av 2000-talet då den revs och gav plats för Spendrups nya huvudkontor som uppfördes 2003, ritat av Dalark arkitekter AB.

Länk till dokument