Arkivforskning

Vill du forska om din fastighet eller din hembygd?

Många människor vill forska i sin fastighets eller hembygds historia och ett antal frågor brukar då dyka upp: Vad hette de tidigare ägar-na? Vilka personer bodde i huset? Hur såg gården eller byn ut? Finns det kartor, ritningar och fotografier? För att få svar på dessa och många andra frågor finns det flera olika arkiv att söka i beroende på vad man är intresserad av. Jag har i artikeln försökt få med de arkiv som kan vara intressanta för den här sortens forskning. Har även angett exempel på den typ av material som finns i respektive arkiv. 

De uppgifter som anges i artikeln stämmer när den skrivs men ar-kiven är föränderliga och rätt som det är har det gjorts samman-slagningar eller omstrukureringar. Tag detta i beaktning.

Bibliotek

I de lokala biblioteken kan man ofta finna böcker och skrifter av lokalt intresse, mikrofilmer mm.

På Tierps bibliotek finns det ett Tierpsrum med material.
www.tierp.se

I Uppsala stadsbibliotek finns ett speciellt Upplandsrum med mycket material. 
www.uppsala.se

Vid Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, finns en kart-avdelning som har gamla kartor av olika slag. Biblioteket är ett re-ferensbibliotek där allt tryckt material skall förvaras. 
www.ub.uu.se

Kungliga Biblioteket i Stockholm är Sveriges nationalbibliotek och där förvaras allt svenskt tryck. Här finns också en kartsamling och en stor vykortssamling.
www.kb.se

Brandförsäkringsverket

Här finns brandförsäkringshandlingar som kan ge detaljerade be-skrivningar av byggnaderna. Dessa upprättades i samband med tecknande av brandförsäkringar, s k brandsyneprotokoll. Även kartor som berättar om bebyggelsen i staden och på landsbygden finns. Handlingarna är från 1782 till 1828. Efter 1828 finns bara handlingar rörande landsbygden.

Det är bestämt att Brandförsäkringsverket ska avvecklas och var arkivmaterialet kommer att hamna i framtiden är i dags dato oklart. Arkivet kommer att finnas kvar i ett par år framåt i Brandför-säkringsverkets lokaler. Materialet från 1782 till 1828 finns mikro-filmat hos SVAR och går att söka den vägen.
www.brandverket.se

Byggnadsnämndens arkiv

Här kan det finnas äldre ritningar på byggnader om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Ritningar på byggnader som uppförts utanför detaljplanerat område finns knappast före 1970-talet då byggnadslov inte krävdes. I Tierpsarkivet finns det mest ritningar från kommunens tätorter. Här kan även finnas äldre kartor över orter, byar eller fastigheter.

Närmaste arkiv finns vid Tierps Kommun.
www.tierp.se

Folkrörelsearkivet

Arkivet samlar in nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsens, fackföre-ningsrörelsens, hembygdsförbund och andra folkrörelsers arkiv.

Närmaste folkrörelsearkiv finns i Uppsala.
www.fauppsala.se

Hembygdsföreningar

Hembygdsföreningar brukar ha material samlat om bygden. Här kan finnas fotografier, tidnings- urklipp, skrifter av olika slag, kartor och mycket annat. Tag kontakt med närmaste hembygdsförening.

För boende i Vendel kan det finnas material hos Vendels Hem-bygdsförening. Kontakta någon i styrelsen om du vill söka i detta material.
www.vendelbygden.se

Hushållningssällskapet

Här finns protokoll, jordbruksstatistik, gårdshandlingar, handlingar om lantbruksmöten, husdjurspremieringar mm.

Hushållningssällskapet i Uppsala län har lämnat in sitt historiska arkiv (1814-1889) till Landsarkivet i Uppsala (ULA). Arkivet är ordnat och förtecknat.
www.statensarkiv.se

Kammarkollegiets arkiv

I Kammarkollegiets arkiv finns omfattande serier av skatteköps- skatteläggnings- och jordrannsakningshandlingar från slutet av 1600-talet till 1880-talet. Kansliet ca 1618-1879.

Kammarkollegiet finns på Riksarkivet, se Landsarkivet och Riksarki-vet.

Krigsarkivet

Äger eller hyr du ett gammalt soldattorp eller kaptensboställe? Då kan Krigsarkivet vara intressant. Här kan du finna militära myndig-heters och regementens arkiv samt enskilda arkiv med militär an-knytning. Här finns syneprotokoll som upprättades vid byte av tjänsteinnehavare på militära boställen. För soldattorpen upprätta-des särskilda torpsyneprotokoll. En av Sveriges största kart- och ritningssamlingar finns här.

Krigsarkivet nås genom samma portal som Riksarkivet men själva arkivmaterialet förvaras hos Försvarets materialverk i Stockholm.
www.statensarkiv.se

Landsarkiven och Riksarkivet

Riksarkivet förvarar statliga centrala myndigheters arkiv och i mindre omfattning enskilda arkiv. Landsarkiven förvarar regionala statliga arkiv men även enskilda arkiv, t ex stora bruksarkiv. 

Här finns husförhörslängder, in- och utflyttningslängder, bouppteck-ningar från avlidna personer mm. Bouppteckningarna var förr mycket detaljerade och kan därför ge information om inredningsdetaljer och andra ägodelar som personer hade.

Inskrivningshandlingar som lagfarter, inteckningar (köp och försälj-ningar), rättigheter/ belastningar (servitut) och födorådsavtal är handlingar som finns i inskrivningsmyndighetens arkiv. De äldre handlingarna, 1875-1933, finns i respektive landsarkiv. Inskrivningar från 1933-2008 finns på Härnösands landsarkiv. Handlingar före 1875 finns i de vanliga domböckerna i häradsrådhusrätternas arkiv. 

Jordeböcker som ger upplysningar om äldre jordegendomars kame-rala förhållanden, antal mantal, skattepålagor samt ägare finns hos landsarkivet och riksarkivet. I dessa böcker framgår det om fastighe-ten varit skatte-, krono- eller frälsehemman eller säteri. Även de sy-neprotokoll som upprättats för kyrkans byggnader samt för kronans egendomar kan finnas hos landsarkivet och riksarkivet.

Närmaste Landsarkiv finns i Uppsala och Riksarkivet finns i Stock-holm.
www.statensarkiv.se

Landstingens arkiv

I landstingets arkiv finns handlingar om sjukvård, utbildning, kom-munikationer, folkhögskolor, barnmorskor, veterinärer, länsplanering mm från 1892 och framåt.

Närmaste landsting finns i Uppsala.
www.lul.se

Lantmäteriet

Här kan man finna äldre kartmaterial som kan ge information om hur fastigheten eller en hel by varit bebyggd vid olika tider. Här kan man finna kartor och information om de skiften som genomförts i byarna, bl.a. laga skifte som till stor del skedde från 1820-talet och fram till 1920-talet. 

Närmaste Lantmäteri finns vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Från 1 juni 2008 övergick tingsrättens inskrivningsmyndighet till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet. Här kan man få upplysningar om fastighetens ägandeförhållanden, både lagfaren ägare och tidi-gare ägare. Här finns uppgifter om fastighetsbeteckning, taxerings- värde, inteckningar och servitut. Äldre handlingar från inskrivnings-myndigheten finns hos respektive landsarkiv. Inskrivningar från 1933-2008 finns på Härnösands landsarkiv.
www.lantmateriet.se

Museernas arkiv

Länsmuseer och stadsmuseer har arkivhandlingar som till exempel kulturhistoriska inventeringar, fotografier, uppmätningar och tid-ningsurklipp. Här kan finnas böcker och skrifter av olika slag.

Vårt närmaste museum är Upplandsmuseet där det finns ett faktarum som kan hjälpa till. På museet finns ett bildarkiv med fotografier som är topografiskt ordnat sockenvis.
www.upplandsmuseet.se

Nordiska museet i Stockholm har tidigare uppmätningar, intervjuer med människor, enskilda arkiv, bildarkiv, etnologiska undersök-ningar mm. 
www.nordiskamuseet.se

Arkitekturmuseet i Stockholm har ritningsmaterial på vissa byggna-der. www.arkitekturmuseet.se

Hos Nationalmuseet kan finnas topografiska verk.
www.nationalmuseum.se

Ortnamnsarkivet

Ortnamnsarkivet i Uppsala har uppgifter och förklaringar till alla slags ortnamn inom en stor del av Sverige.

Pastorsexpeditioner

Kyrkoböcker med födelse-, vigsel- och dödböcker samt in- och ut-flyttningslängder finns inte längre kvar hos pastorsexpeditionerna. Alla folkbokföringshandlingar t o m 1991 finns på landsarkiven, se landsarkiven. Folkbokföringshandlingar efter 1991 finns hos Skatte-verket, se skatteverket.

Privata arkiv

I första hand kan man försöka prata med en tidigare ägare eller nå-gon granne till fastigheten. Intervjua dem och hör efter om de har några äldre fotografier på fastigheten. Fråga om de vet tidpunkten för byggnadernas uppförande, ombyggnationer eller andra större föränd-ringar som genomförts. De kan ofta berätta om människorna som bott på fastigheten.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet i Stockholm kan ha information om vissa byggnader i sitt arkiv. De har ofta rapporter framtagna om t ex. prästgårdar, fyrplatser, industrier mm .
www.raa.se

Skatteverket

Folkbokföringshandlingar efter 1991 finns hos skatteverket.
www.skatteverket.se

Svensk arkivinformation (SVAR)

Svensk arkivinformation är en enhet under Riksarkivet. Här kan man söka material digitalt, bland annat bouppteckningar, kyrkoböcker mm. För att få tillgång till digitala bilder/databaser kan det krävas att man beställt ett abonnemang.
www.svar.ra.se

Tingsrättens arkiv

1971 bildades tingsrätten, tidigare hette det häradsrätt på landsbyg-den och rådhusrätt i staden. Det mesta av 1900-talets domstolshand-lingar som domböcker och bouppteckningar finns idag hos landsarki-vet. Tidigare fanns här inskrivningsmyndighetens arkiv med all bok-föring kring fastigheten. Arkivet har överförts till Lantmäteriet, se Lantmäteriets arkiv.

Böcker om släktforskning och forskning om ditt hus och din byggd finns i min webbutik Lillstugan i Vendel. 

Artikeln är skriven av Helena Lundgren och publicerad i Vendels Hem-bygdsförenings årsskrift Vendelkråkan 2009.