Ett urval vandringshinder i Skåne län IV - Kulturhistorisk utredning

Under åren 2018-2020 var jag projektanställd vid Länsstyrelsen i Blekinge. Mitt uppdrag var att, tillsammans med två arkeologer, ta fram rapporter inom samverkansprojektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg och Skåne. 

Rapporternas syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Den skall fungera som underlag vid eventuella framtida åtgärder. Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre Länsstyrelserna.

Den här rapporten behandlar 11 kulturmiljöer som samtidigt är vandringshinder  i Skåne län. De 11 miljöerna ligger vid åtta olika vattendrag, dessa är Hörbyån, Rönneån, Lilla Bäljane å, Ybbarpsån, Klövabäcken, Svarteån, Saxån och Braån. Miljöerna innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden. Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse och målkonflikt.