Nygårdsdammen Trosaån - Vattenanknutna kulturmiljöer
Slagesnäs Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde - Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån
Transjö Glasbruk Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avvattningsområde
Möllan Herrevads kloster omkring 1905 Ett urval vandringshinder i Skåne län IV
Humblans kvarn Vattenanknutna kulturmiljöver vid Mörrumsåns avrinningsområde i Kronobergs län
Möllekulla kvarn Vattenanknuta kulturmiljöer i HARO 86/87 Mellan Mörrumsån & Skräbeån
Kvarnviks kvarn Ett urval vandringshinder i Skåne län VI