Trosaån - Vattenanknutna kulturmiljöer, Södermanlands län

Arkeologisk utredning

Vatten har alltid haft stor betydelse för människan, dels behöver vi färskt vatten för att överleva, dels har vattnet utnyttjats på olika sätt från stenåldern fram till idag. Det är framför allt sötvattnet som har haft betydelse. Sjöar, älvar, åar och bäckar har utnyttjats som näringsfång. Vid dess stränder har människan bosatt sig då vattenvägen oftast har varit en bra kommunikationsväg. Fallen vid älvar, åar och bäckar har använts som kraftkälla för att driva bland annat kvarnar och sågar. Detta sammantaget gör att det ofta finns värdefulla kulturmiljöer vid vattendragen. De restaureringsprojekt och fiskevårdsåtgärder som görs för att uppnå god ekologisk status kan komma att kräva arkeologiska undersökningar samt extra hänsyn för kulturmiljöerna.

Inom Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete planeras åtgärder för havs- och vattenmiljön som förstärker arbetet med att nå norm- och miljömålsuppfyllelse och har stöd i beslutande åtgärdsprogram och åtgärdsplaner. Inom arbetet finns behov av att skapa ett förbättrat kunskapsunderlag för vattenanknutna kulturmiljövärden som kan utgöra underlag för länsstyrelsens prioriteringar av åtgärder i och vid vatten. Ett sådant kunskapsunderlag är projektet Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljövärden inom Norra Östersjöns vattendistrikt som påbörjades år 2009. Inom länet pågår ett flertal fiskevårdsåtgärder i flera vattendrag där bland annat dammkroppar, såg- och kvarnmiljöer är hinder för fiskens vandring. Det har därför visat sig att ett stort behov finns av att fortsätta denna kunskapsuppbyggnad genom fortsatt inventering och värdering enligt samma framtagna metod.

Tillsammans med Almunga AB har jag genomfört denna kulturhistoriska inventering utmed delar av Trosaånunder maj - augusti 2018. Inventeringen genomfördes på uppdrag av Trosa kommun enligt beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdraget har omfattat att identifiera fornlämningar inom nio kulturmiljöer samt att kulturhistoriskt värdera dessa utifrån olika aspekter.