Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde - Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån

Under åren 2018-2020 var jag projektanställd vid Länsstyrelsen i Blekinge. Mitt uppdrag var att, tillsammans med två arkeologer, ta fram rapporter inom samverkansprojektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg och Skåne. 

Rapporternas syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Den skall fungera som underlag vid eventuella framtida åtgärder. Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre Länsstyrelserna.

Den här rapporten behandlar 19 kulturmiljöer som samtidigt är vandringshinder inom tre vattendrag i Skräbeåns vattensystem i Blekinge och Kronoberg. Nämligen Holjeån, Snövlebodaån och Vilshultsån. Miljöerna i Skräbeåns avrinningsområde (HARO 87) innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden. Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresseoch målkonflikt.

Länk till dokumentet