Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrummsåns avrinningsområde i Kronobergs län

Under åren 2018-2020 var jag projektanställd vid Länsstyrelsen i Blekinge. Mitt uppdrag var att, tillsammans med två arkeologer, ta fram rapporter inom samverkansprojektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg och Skåne. 

Rapporternas syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Den skall fungera som underlag vid eventuella framtida åtgärder. Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre Länsstyrelserna.

De här rapporterna behandlar ca 60 kulturmiljöer som samtidigt är vandringshinder inom Mörrumsåns avrinningsområde i Kronobergs län. Det stora antalet miljöer medför att de har delats upp i fyra rapporter. Miljöerna i avrinningsområdet (HARO 86) innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden. Dessa rapporter ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse och målkonflikt.